Regulamin regat

Regulamin regat

 

III Ogólnopolskie Regaty Doradców Podatkowych

 • 1

CEL REGAT

Celem organizowanych II Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych jest popularyzacja żeglarstwa, upowszechnianie form aktywnego wypoczynku, a także integracja i aktywizacja doradców podatkowych i ich rodzin.

 • 2

ORGANIZACJA, TERMIN I MIEJSCE REGAT

 1. Organizatorem II Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych są: Warmińsko Mazurski Oddział KIDP, Dolnośląski Oddział KIDP Łódzki Oddział KIDP, Mazowiecki Oddział KIDP, Śląski Oddział KIDP, Lubelski Oddział KIDP.
  2. Organizatorem Wiodącym II Ogólnopolskich Regat Doradców Podatkowych jest Warmińsko Mazurski Oddział KIDP.
  3. Organizator Wiodący powoła Komitet Organizacyjny na czele którego stanie Komandor Regat. Komitet Organizacyjny zostanie przedstawiony uczestnikom w trakcie odprawy załóg.
  4. Impreza odbędzie się w dniach 13-16.06.2019r. w Wilkasach k/Giżycka.
  5. Wyścigi regatowe odbędą się na Pojezierzu Mazurskim na jeziorze Niegocin w dniu 14 – 15.06.2019r.
 • 3

UCZESTNICY REGAT

 1. W Regatach może wziąć udział załoga złożona z doradców podatkowych, ich bliskich oraz z osób które na dzień 30 kwietnia 2019r. zdały egzamin na doradcę podatkowego, przy czym doradcy podatkowi muszą stanowić minimum połowę składu osobowego załogi.
  2. Członkowie Komitetu Organizacyjnego mogą brać udział w Regatach.
  3. W Regatach mogą wziąć udział po jednej załodze sponsorów lub partnerów. Załogi takiej nie dotyczą zastrzeżenia przepisów ust 1 i 9. O dopuszczeniu takiej załogi decyduje Komitet Organizacyjny, który pokrywa koszty startu takiej załogi.
  4. Za osobę bliską doradcy podatkowego uważa się osoby wymienione w art. 14 ust 3 pkt 1 ustawy z dnia 28 lipca 1983r. o podatku od spadków i darowizn (I grupa podatkowa).
  5. Za sternika uważa się osobę która obsługuje urządzenie sterowe jachtu biorącego udział w Regatach.
  6. Sternik załogi musi posiadać uprawnienia do prowadzenia jachtów żaglowych powodach śródlądowych (stopień żeglarza jachtowego lub wyższy). Dokument potwierdzający uprawnienia sternik obowiązany jest posiadać przy sobie w trakcie wyścigów Regat.
  7. Rejestracja załóg trwa od 01 stycznia 2019 do 30 maja 2019r. przez formularz zgłoszeniowy dostępny na stronie www.regatykidp.pl. lub przez panel mdoradca.pl w zakładce – szkolenia.
  8. Załoga może liczyć od 3 do 6 osób, w tym sternik.
  9. Udział w regatach zawodnika nieuprawnionego skutkować będzie dyskwalifikacją załogi.
  10. Zgłaszający się do Regat zawodnicy wyrażają zgodę na bezpłatne wykorzystanie swojego wizerunku przez Organizatora w ramach zdjęć, filmów i innych produkcji w czasie trwania Regat oraz we wszystkich materiałach dotyczących Regat.
 • 4

ZASADY ROZGRYWANIA REGAT I INSTRUKCJA ŻEGLUGI

 1. Regaty zostaną rozegrane na jachtach klasy Omega dostarczonych przez Organizatora.
  2. Regaty rozgrywane są zgodnie z niniejszym Regulaminem, Zawiadomieniem o Regatach, Instrukcją Żeglugi, Komunikatami organizacyjnymi oraz Przepisami Regatowymi Żeglarstwa ISAF.
  3. Szczegółowe zasady przeprowadzenia Regat, formalne zgłoszenie do regat, opis tras, Instrukcję Żeglugi, członkowie załóg otrzymają na odprawie, która rozpocznie się dnia 13.06.2019 r. (czwartek) w Sali konferencyjnej Ośrodka AZS Wilkasy o godz. 20:15.
  4. Każdego dnia Regat przed zejściem na akwen i rozpoczęciem wyścigów przeprowadzona zostanie odprawa sterników.
  5. Wszystkie inne komunikaty umieszczane będą na tablicy ogłoszeń KS (Komisji Sędziowskiej) umieszczonej przy Biurze Regat.
  6. Regaty zostaną rozegrane w cyklu dwudniowym.
  7. Przydział jachtów załogom, nastąpi w drodze losowania w czasie odprawy załóg w dniu 13.06.2016r.(czwartek) o godzinie 20:15.
  8. Regaty będą uznane za ważne przy rozegraniu minimum 1 wyścigu.
  9. Przewiduje się rozegranie maksymalnie 12 wyścigów (jeżeli warunki pogodowe pozwolą rozegrać).
  10. Uczestnicy mają obowiązek sprawdzić stan techniczny jachtu zaraz po jego odbiorze. Ewentualne usterki należy zgłaszać organizatorowi przed rozpoczęciem wyścigów.
  11. Wszyscy uczestnicy Regat w trakcie wyścigów obowiązani są do posiadania prawidłowo założonych środków ratunkowych lub asekuracyjnych.
 • 5

NAGRODY

 1. Załogi sklasyfikowane na miejscach I-III otrzymują statuetki, medale oraz dyplomy.
  2. Załogi sklasyfikowane na miejscach IV-VI otrzymują dyplomy.
  3. Załogi sklasyfikowane na miejscach VII i następnych otrzymują pamiątkowe dyplomy.
 • 6

PRZEPISY SPECJALNE

 1. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany planu regat, jeśli będą tego wymagały warunki pogodowe.
  2. Uczestnicy zobowiązani są do zapoznania się i przestrzegania niniejszego Regulaminu.
  3. Instytucją odwoławczą we wszystkich sprawach związanych z niniejszym Regulaminem jest Sędzia Główny Regat.
  4. Organizator ma prawo nie dopuścić do udziału w Regatach osób znajdujących się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających oraz osób, które nie stosują się do poleceń obsługi Regat lub nie przestrzegają Regulaminu.
  5. Żadna z czynności wykonana lub niewykonana przez Organizatora nie zwalnia uczestników z ponoszenia odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę spowodowaną przez uczestnika lub jego jacht podczas jego udziału w imprezie.
  6. W przypadku naruszenia kultury lub ogólnie przyjętych zasad bezpiecznego zachowania się na wodzie, każdy uczestnik może decyzją Sędziego Głównego zostać wykluczony z regat.
  7. Wszystkie wątpliwości wynikające z interpretacji regulaminu rozstrzyga Sędzia Główny Regat.
  8. Organizatorzy Regat i wszystkie strony włączone w organizację i obsługę Regat nie biorą odpowiedzialności za jakiekolwiek straty, zniszczenia, zranienia i wszelkie niedogodności, jakie mogą się przytrafić osobom lub sprzętowi zarówno na brzegu, jak i na wodzie, jako konsekwencji udziału w Regatach.
  9. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu.
  10. Organizator zastrzega sobie prawo do ostatecznej interpretacji niniejszego Regulaminu.